Jdi na obsah Jdi na menu

Výpis ze zasedá ZO

Výpis ze zápisu ZO č. 27 si můžete přečíst na tomto okaze:

Výpis zápisu ze zasedání ZO č.27.pdf

Výpis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

 

Datum a čas konání:  8. 4. 2021 od 17:00 hodin

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Rušinov č. p. 3

Přítomni: (5) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Milan Vidourek, Bohuslav Klepač

Omluveni: Milan Čapek

Hosté: Ing. Zuzana Kolářová, Václav Procházka

Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák                    

Ověřovatelé zápisu: Milan Vidourek, Bohuslav Klepač

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Kontrola minulých usnesení
 4. Žádost o prominutí dlužné částky
 5. Žádost o pronájem
 6. Smlouva o půjčce MAS Podhůří Železných hor
 7. Žádost Linky Bezpečí z.s.
 8. Žádost o zaměstnání pro VPP
 9. Dotační tituly pro rok 2021
 10. Obecní řád pohřebiště
 11. Přechod na systém účtování oddělených pokladen
 12. Nákup pozemku u čekárny p. č. 62 k. ú. Rušinov
 13. Příspěvek při narození dítěte
 14. Výběr odběratele pro smrkovou kulatinu z obecního lesa
 15. Nabídky na kamerový systém
 16. Žádost o projednání zastupitelstvem od pana Vlastimila Peška
 17. Různé  a) Vklad na termínovaný účet obce
 18. Diskuze
 19. Závěr

 

1)Zahájení

 

Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné zastupitele obce (dále jen ZO) a hosty na zasedání, které se koná teprve podruhé v tomto kalendářním roce. Podle počtu přítomných zastupitelů (5) shledal jednání zastupitelstva usnášení schopným a přečetl zastupitelům a hostům body programu. Vyzval ZO o jejich vyjádření k programu, případnému doplnění programu o další body a následně o jeho schválení. Bylo navrženo doplnit program zasedání o body 5) Žádost o pronájem a do různých zařadit a) Vklad na termínovaný účet obce.

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1/2021/8.4

ZO schvaluje program jednání.

2)Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 

Pan starosta navrhl jako zapisovatele pana Ing. Aleše Ležáka (dále jen místostarosta) a jako ověřovatele zápisu pány Milana Vidourka a Bohuslava Klepače.

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2021/8.4

ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.

 

3)Kontrola minulých usnesení

 

Za uplynulé období bylo vytěženo a prodáno soukromníkům 18 m3 palivového dřeva.  Obec byla oslovena 2 většími odběrateli k podepsání smlouvy na dlouhodobější odběr smrkové kulatiny z obecního lesa viz. níže bod 14).

Ohledně rekultivace obecních rybníků v Rušinově a v Modletíně bylo v minulosti již hodně řečeno. V současné době je již vypracovaný projekt, realizující firmou Axiom engineering s.r.o. z Pardubic však nebyla stále podána žádost o dotaci a vyžaduje po obci další neoprávněné platby. Byl proto osloven právní zástupce pan JUDr. Ondřej Málek, který bude obec v dané věci zastupovat, byla s ním sepsána plná moc. Právní zástupce jménem obce zašle společnosti Axiom engineering s.r.o. z Pardubic vytýkací dopis, ve kterém žádá o vysvětlení, proč nebyla žádost dosud podána a o nápravu celé věci.

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3/2021/8.4

ZO schvaluje odeslání dopisu.

 

Byl podán dotaz na MAS Podhůří Železných hor o.p.s. na stav přidělení dotace na Rekonstrukci garáže požární zbrojnice v Rušinově. Prozatím je žádost v řízení.

Byly vyměněna rozbitá okna na obecní budově č. p. 3.

Dalším bodem jednání byl stav dokončení hřiště. Byla provedena instalace čerpadla a trysek zavlažovacího systému na hřišti, avšak z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nebyl prozatím systém vyzkoušen. Byly zabudovány pouzdra na kůly sítí k míčovým hrám. Pan B. Klepač však upozornil, že zátky na pouzdra mohou být nebezpečné, např. pokud by na ně při fotbale někdo upadnul. Fotbalové branky dostanou druhý nátěr, pověsí se na ně sítě, a jakmile to vládní protiepidemická opatření povolí, bude hřiště zpřístupněno veřejnosti. Byl vznesen dotaz, od jaké lhůty bude plynout záruka na dílo. Na čerpadlo poběží od této doby záruka 2 roky, bude převedeno do majetku obce. Bylo navrženo, aby se čerpadlo zabezpečilo proti krádeži. Pan Klepač se ještě ohradil na pana L. Čapka s podezřením, že místní spolek v roce 2020 poškodil jedno pole oplocení hřiště, nejspíš při stavění májky. Žádá proto nápravu.     

 

ZO bere na vědomí.

 

4)Žádost o prominutí dluhu

 

Žadatel měl v pronájmu nebytové prostory v obecní budově č. p. 46, které využíval s přáteli jako zkušebnu pro svojí hudební skupinu. Platnost nájemní smlouvy mu skončila s koncem roku 2020. Výše měsíčního nájmu činila 200,- Kč měsíčně, žadatel má však zaplaceno naposledy za měsíc duben 2020, z čehož vyplývá, že nemá uhrazeno 8 měsíců nájemné o celkové výši 1.600,- Kč. OÚ Rušinov od něj obdržel písemnou žádost, ve které žádá o prominutí jedné poloviny dlužné částky, tzn. 800,- Kč a to především z důvodu, že se vlivem pandemických nařízení vlády ČR nemohli s členy kapely v prostorách scházet a zkoušet. Jako další z důvodu své žádosti uvádí, že se nejednalo o výdělečnou, ale pouze o zájmovou činnost.  

 

Hlasování: pro: 1 (Ležák) proti: 3 zdržel se: 1 (L. Čapek)

 

Návrh usnesení: Žadateli vyhovět a prominout mu nájemné ve výši 800,- Kč.

 

Usnesení č. 4/2021/8.4

ZO návrh neschvaluje a ukládá žadateli dlužnou částku uhradit do konce měsíce května 2021.

 

5)Žádost o pronájem

 

Obec obdržela žádost o pronájem nebytových prostorů v obecní budově č. p. 46. Na dané téma probíhala diskuze. Bylo navrženo ošetřit v případné budoucí nájemní smlouvě spotřebu elektrické energie a namontovat do prostoru odečítací hodiny, ponechat výši nájemného 200,- Kč měsíčně. Prostor by se nesměl pronajímat 3. osobě.

 

Hlasování: pro: 3 proti: 1 (B. Klepač) zdržel se: 1 (L. Čapek)

 

Usnesení č. 5/2021/8.4

ZO návrh zamítá.

 

Dále v souvislosti k těmto prostorům proběhla diskuze na téma přestěhování knih do obecní budovy č. p. 3. Bylo rozhodnuto, že když se v současnosti nebudou dané prostory využívat, mohou knihy zůstat v budově č. p. 46.

 

6)Smlouva o půjčce MAS Podhůří Železných hor

 

V roce 2009 složila naše obec vklad do společnosti Podhůří Železných hor, ve výši 4.000,- Kč. Auditor Ing. Jarkovský tento vklad po analýze shledal jako vklad, který má formu půjčky

a v rámci této půjčky bude uzavřena smlouva, kde je definováno jak s těmito finančními prostředky naložit při likvidaci společnosti nebo při ukončení bankovního produktu, na který je tento vklad – jistina vázán.  

 

ZO bere na vědomí.

 

7)Žádost Linky bezpečí z.s.

 

OÚ Rušinov obdržel, stejně jako v minulých letech, elektronicky do datových schránek Žádost o pokračování Linky bezpečí z. s. a o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč.

 

Návrh usnesení: Přispět na provoz Linky bezpečí, z. s. částkou 500 Kč,-.

 

Hlasování: pro: 2 (Gerstner, Ležák) proti: 3 zdržel se: 0

 

Usnesení č. 5/2021/8.4

ZO návrh neschvaluje.

 

8)Žádost o zaměstnání pro VPP

 

Obec obdržela žádost o zaměstnání u obce Rušinov. Žadatelka je v současné době je od října 2020 evidována na Úřadu práce.

Bylo navrženo žadatelku zaměstnat pro veřejně prospěšné práce (dále jen VPP) v obci Rušinov jako zaměstnance obecního úřadu na dobu 6 měsíců a to od 1. 5. 2021. Na plat bude přispívat úřad práce.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 6/2021/8.4

ZO návrh schvaluje.

 

9)Dotační tituly pro rok 2021

 

Pro rok 2021 jsou za obec Rušinov připraveny tyto  žádosti o dotace:

 

a)         z Programu obnova venkova kraje Vysočina – dotace na nákup komunální techniky - samochodný sekací a mulčovací traktor Wisconsin typ Piraňa W3651. Dotace bude ve výši 100.000,- Kč, celkové náklady na nákup stroje činí 416.772,- Kč. Termín podání je do dne 25. 6. 2021. Žádost byla podána.

 

b)         Elektronické služby veřejné správy - passport hřbitova, součást Geoportálu dotace 16.400,- Kč, celkové náklady 32.800,- Kč. Termín podání byl do data 9. 4. 2021. Žádost byla již podána. Byly osloveny 3 firmy. Byl vybrán Ing. Jindra Martin a naváže rozšířením stávajícího geoportálu obce. Bude provedena příslušná rozpočtová změna na pořízení pasportu hřbitova.

 

c)         Venkovské prodejny - dotace 35. 000,- Kč (max. 50.000,- Kč), celkové náklady 50.000,- Kč. Termín podání do konce měsíce dubna 2021. Dar ve výši 50.000,- Kč je obsažen

v rozpisu schváleného rozpočtu obce.

 

ZO bere na vědomí.

 

10)Obecní řád pohřebiště

 

V roce 2017 vznikla obci povinnost schválit nový Pohřební řád. Řád veřejného pohřebiště obce Rušinov byl schválen Krajským úřadem kraje Vysočina dne 16. 3. 2021. Byly provedeny drobné úpravy a nyní bude vyvěšen po dobu 15 dní na úřední desce obce. Poté bude natrvalo vyvěšen na vývěsce místního hřbitova v Modletíně. Viz. Příloha. V návaznosti na nový zákon bude připravena také nová nájemní smlouva na dobu neurčitou. Cena se bude tvořit dle skutečných m2 jednotlivých hrobových míst a na každé platební období bude schválen platný ceník, nezbytná příloha smlouvy. Další platební období nastane od 1. 1. 2023. Do této doby je

v platnosti stávající ceník i smlouvy.

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 7/2021/8.4

ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště, nový typ nájemní smlouvy, který bude platný od 1. 1. 2023.

 

11)Přechod na systém účtování oddělených pokladen

 

Paní hospodářka informovala, že od 1. 1. 2021 přešla obec na nový typ účtování pokladny,

s použitím rozpočtové skladby na účtu 261.

 

ZO bere na vědomí.

 

12)Nákup pozemku u čekárny p. č. 62 k. ú. Rušinov

 

Paní hospodářka informovala ZO, že pozemek u čekárny p. č. 62 k. ú. Rušinov, o celkové výměře 72 m2, byl uhrazen dne 4. 1. 2021. Pozemek je zařazen v účetnictví v pořizovací ceně 10.000,- Kč ke dni návrhu na vklad, tj. 18. 1. 2021.

 

ZO bere na vědomí.

 

13)Příspěvek při narození dítěte

 

Bylo navrženo, aby byl občanům naší obce vyplacen příspěvek při narození dítěte jednorázově ve výši 5.000 Kč a ne tak, jak je tomu nyní, platit po dobu 5 let ve výši 1.000 Kč ročně. Již probíhajícím platbám se navrhuje jednorázově doplatit rozdíl. Usnadní se tak evidence příspěvku.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Ležák)

Usnesení č. 8/2021/8.4

ZO návrh schvaluje.

 

14)Výběr odběratele pro smrkovou kulatinu z obecního lesa

 

OÚ Rušinov obdržel 2 nabídky na odběr smrkové kulatiny z obecního lesa od firem Zelená  Biomasa a.s. Bohdaneč okr. Kutná Hora a Wood Forst s.r.o. Zbýšov.

Detailní nabídky jsou k nahlédnutí a jsou uloženy s originálem zápisu na Obecním úřadě Rušinov.

    

Návrh usnesení: Podepsat smlouvu s odběratelem Zelená Biomasa a.s. Bohdaneč okr. Kutná Hora.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 9/2021/8.4

ZO návrh schvaluje.

 

15)Nabídky na kamerový systém

 

V minulosti bylo již několikrát zmíněno, že by bylo vhodné, zabezpečit nově rekonstruovanou budovu Obecního úřadu č. p. 3 alarmem, popřípadě kamerovým systémem, který by se mohl rozšířit i na veřejné prostranství u hřiště. Bylo proto osloveno několik dodavatelů, aby předložili svojí cenovou nabídku. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

a) Hysperia Group s.r.o. Zastávka - celková nabídka činí 150.062,99,- Kč,

 

b) Bártek Rozhlasy s.r.o. Nové Město - celková nabídka činí 187.908,1,- Kč,

 

c) Coprosys - LEONET s.r.o. Chotěboř - celková nabídka činí 141.093,26,- Kč,

 

d) RevizeOnline Jan Vojta Pardubice - celková nabídka činí 120.032,- Kč.    

 

Všechny detailní nabídky jsou k nahlédnutí a jsou uloženy s originálem zápisu na Obecním úřadě Rušinov. Od 1. 1. 2021 není dle nové vyhlášky rozhodujícím kritériem zakázky pouze nejnižší cena, navíc se v tomto případě jedná o zakázku malého rozsahu.

 

Návrh usnesení: Vybrat dodavatele s kladnou referencí z okolních vesnic a měst a sídlem v našem regionu pro snadnější dostupnost v případě servisu. Zjistit podmínky GDPR ohledně záznamu z kamer.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 10/2021/8.4

ZO schvaluje dodavatele firmu Coprosys – Leonet z Chotěboře.

 

16)Žádost o projednání zastupitelstvem od pana Vlastimila Peška

 

Dne 1. 3. 2021 pan Vlastimil Pešek předal osobně na OÚ Rušinov svůj podnět k projednání ZO. Uvádí v něm, že pan starosta zneužil pravomoc veřejného činitele a to tak, že po rekonstrukci obecního hřiště, převzal od dodavatele nedokončené dílo a přitom mu byly uhrazeny veškeré platby.

Pan starosta přítomným vysvětlil postup, jak práce a dodělávky prací probíhaly a dal slovo zastupitelům, aby vyjádřili svůj názor k obvinění z porušení pravomoci veřejného činitele. V diskuzi se probíralo, že všechny záležitosti a dodělávky se řešily průběžně, celá záležitost byla navíc ovlivněna pandemií koronaviru a vládními nařízeními. Bylo navrženo prověřit celou záležitost kontrolním výborem a po zaujetí stanoviska předložit zastupitelstvu obce k dalšímu projednání.  

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Gerstner)

Usnesení č. 11/2021/8.4

ZO návrh schvaluje.

 

17)Různé

a) Vklad na termínovaný účet obce

 

Vzhledem k plánovaným obecním investicím bylo navrženo uložit na termínovaný účet obce prostředky ve výši 1.000.000,- Kč.

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 12/2021/8.4

ZO návrh schvaluje.

 

18)Diskuze

 

Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. Paní hospodářka a pan místostarosta s panem starostou seznámili v průběhu zasedání přítomné zastupitele s běžnými provozními informacemi z Obecního úřadu.

Pan starosta požádal zastupitele o pomoc při prodeji dřeva, jednak s přepočítáváním objemu, tak při samotné přejímce.

V diskuzi bylo zmíněné, že proběhne vyasfaltování výjezdu z nové garáže u hasičské zbrojnice a úprava pro odvod dešťové vody.

Obec zakoupí stromky pro výsadbu do obecního lesa. Bude se jednat o buky. Jejich dopravu do obce zajistí místní JSDH v rámci kondiční jízdy.    

 

19)Závěr

 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání dne 8. 4. 2021 v 19:20 hodin.

 

 

Zapsal: Ing. Aleš Ležák                                             Ověřili: Milan Vidourek

 

 

Starosta: Zdeněk Gerstner                                                       Bohuslav Klepač

                       

 

V Rušinově dne 12. 4. 2021             

           

 

Vyvěšeno dne: 14. 4. 2021                                                      Sejmuto dne:

 

 

Rušinov

ČEZ DISTRIBUCEArchiv

Kalendář
květen
2021
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Kontakt

Obecní úřad Rušinov

Rušinov 3
583 01 Chotěboř

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 17:30 - 18:30

tel.: 569 692 281
mobil starosta: 724 288 423
mobil místostarosta: 608 824 295
mobil hospodářka: 777 849 567

Číslo účtu: 1124030329/0800

IČO: 00268160
DIČ: CZ 00268160

e-podatelna: rusinov@seznam.cz

ID datové schránky:
3nhawfk

ostatní e-mail adresy:
Starosta
Zdeněk Gerstner: starosta@obecrusinov.cz

Místostarosta
Ing. Aleš Ležák: mistostarosta@obecrusinov.cz

Hospodářka
Ing. Zuzana Kolářová: hospodarka@obecrusinov.cz

Pověřenec GDPR
Mgr. Libor Čapek : gdpr@obecrusinov.cz

Umístění kamenné úřední desky:
Rušinov 46
na budově obchodu

Statistiky

Online: 7
Celkem: 334692
Měsíc: 9507
Den: 308