Jdi na obsah Jdi na menu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 (znak a prapor)

 

OBEC RUŠINOV

Obecně závazná vyhláška

obce Rušinov

č. 2/2014,

o znaku a praporu obce Rušinov a jejich užívání

 

Obec Rušinov po schválení obecním zastupitelstvem dne 28.5. 2014 vydává podle § 16 odst. 1 Zákona č. 410/92 Sb. a v souladu s rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1097/07 ze dne 25.6.2014 tuto obecně závaznou vyhlášku .

 

Čl. 1

Znak, prapor a barvy obce Rušinov

 

1. Znakem obce Rušinov je polcený štít, vpravo zlaté pole s černým kosmým břevnem, vlevo modro – stříbrně dělené v hlavě pilovitým řezem o třech hrotech; levé dolní stříbrné pole je pokryto červenou budovou kostela, jejíž dveře a okna jsou černá.

2. Prapor obce Rušinov tvoří dva svislé pruhy, žlutý s černým kosmým břevnem a modrý a bílý vodorovně dělený pruh ve 2/7 šířky listu od horního okraje pilovitým řezem o třech hrotech. Na dolním bílém poli položena červená budova kostela, jejíž dveře a okna jsou černá. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

3. Vyobrazení znaku a praporu obce jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále uchovány na obecním úřadě.

 

Čl. 2

Užívání znaku obce Rušinov

 

1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může OÚ v Rušinově podle § 5 Zákona č. 367/90 o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění Zákona č. 410/92 Sb., jakož i organizace městem založené, řízené nebo spravované, užívat znaku obce Rušinov (dále jen obecního znaku).

2. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat obecní znak jen se souhlasem obecního zastupitelstva.

3. Svolení k užívání obecního znaku vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný nákres a způsob umístění znaku Obecní úřad po předchozím souhlasu OZ.

4. Obecního znaku lze užívat zpravidla:

- v záhlaví významných listin a písemných dokumentů

- k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku

- na orientačních, propagačních tabulích

- na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jím založených, řízených nebo spravovaných

- na propagačních tiscích a publikacích obecního charakteru

- na upomínkových předmětech  

 

Čl. 3

Užívání praporu obce Rušinov

1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, prapor obce užívá obec.

2. Pro užívání praporu obce jinými právnickými a fyzickými osobami platí obdobně ustanovení čl. 2 odst. 2.3.

3. Praporu obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních s mezinárodní účastí a významných událostech regionálního a obecního charakteru.

 

Čl. 4

Úplata za užívání znaku obce

Souhlas s užíváním znaku se poskytuje za úplatu, pokud se obecní zastupitelstvo neusnese jinak. Výše úplaty se stanoví podle zvláštního předpisu (Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách).

 

Čl. 5

Sankce

1. Užívání znaku a praporu lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky nebo je užívají nevhodným způsobem.

2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle obecně závazných předpisů (§ 48 a 42 odst. 2 písm. a) Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, § 50 Zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění Zákona č. 410/1992 Sb.).

 

Čl. 6

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

  Podpis                                                                                            Podpis

Zdeněk Gerstner v.r.                                                                     Vlastimil Pešek v.r.

místostarosta                                                                                       starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.8.2014

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

Rušinov

ČEZ DISTRIBUCEArchiv

Kalendář
prosinec
2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Kontakt

Obecní úřad Rušinov

Rušinov 3
583 01 Chotěboř

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 17:30 - 18:30

tel.: 569 692 281
mobil starosta: 724 288 423
mobil místostarosta: 608 824 295
mobil hospodářka: 777 849 567

Číslo účtu: 1124030329/0800

IČO: 00268160
DIČ: CZ 00268160

e-podatelna: rusinov@seznam.cz

ID datové schránky:
3nhawfk

ostatní e-mail adresy:
Starosta
Zdeněk Gerstner: starosta@obecrusinov.cz

Místostarosta
Ing. Aleš Ležák: mistostarosta@obecrusinov.cz

Hospodářka
Ing. Zuzana Kolářová: hospodarka@obecrusinov.cz

Pověřenec GDPR
Mgr. Libor Čapek : gdpr@obecrusinov.cz

Umístění kamenné úřední desky:
Rušinov 46
na budově obchodu

Statistiky

Online: 8
Celkem: 408380
Měsíc: 11720
Den: 442