Obsah stránky

Podatelna

Důvod a způsob založení

Obec Rušinov jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR. 

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Adresa e-podatelny: rusinov@seznam.cz

Další elektronické adresy: Datová schránka: 3nhawfk

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Pokud informaci žádá fyzická osoba:

Jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu), datum narození, informaci, že jde o žádost dle zákona 106/1999, uvedení obce (povinného subjektu), od které tuto informaci požaduje 

Pokud informaci žádá právnická osoba:

Její název, o její IČ,  adresu jejího sídla o informaci, že jde o žádost dle zákona 106/1999, uvést obec (povinný subjekt) od které tuto informaci požaduje. 

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona 106/1999).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona 106/1999) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona 106/1999) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona 106/1999) - do 15 ti dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 ti dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a zákona 106/1999 ) - do 30 ti dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

- odvolání se podává proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti žadateli u obce, která toto rozhodnutí vydala.

O odvolání rozhoduje:

- krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Ostatní formuláře - odkazy

www.mvcr.cz - žádosti o vydání cestovního pasu, občanského průkazu apod.

www.form.cz - formuláře daňových přiznání

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.